FILOZOFIA.SEPSIS.COM.PL

Zagadnienia społeczne, etyczne i antropologiczne - KRES RELIGII FAłSZYWEJ

Anonymous - 2006-10-13, 12:36
Temat postu: KRES RELIGII FAłSZYWEJ
DO MIESZKAŃCÓW CAŁEGO ŚWIATA
KRES RELIGII FAŁSZYWEJ JEST BLISKI!

Jak rozpoznać religię fałszywą?
Jaki będzie jej kres?
Jak się to odbije na tobie?
Jak rozpoznać religię fałszywą?

Czy nie przerażają cię zbrodnie popełniane w imię religii? Czy można usprawiedliwić wojny, terroryzm, korupcję i inne nadużycia, których dopuszczają się ludzie wierzący? Dlaczego religia bywa zarzewiem tylu problemów?
Źródłem trudności nie jest religia sama w sobie, ale religia fałszywa.
Jezus Chrystus wskazał, że religia fałszywa skłania ludzi do złego postępowania. Przyrównał ją do spróchniałego drzewa, które „wydaje owoc bezwartościowy" (Mateusza 7:15-17). A jakie owoce wydaje religia fałszywa?

Religia fałszywa...

MIESZA SIĘ DO POLITYKI I UCZESTNICZY W WOJNACH.
W czasopiśmie Asiaweek czytamy:
„W całej Azji i w innych częściach świata żądni władzy duchowni cynicznie manipulują uczuciami religijnymi ludzi, by osiągnąć własne cele". W rezultacie, jak dodano, „świat jest bliski obłędu". Znany amerykański kaznodzieja oświadczył: „Żeby skończyło się zabijanie, trzeba najpierw pozabijać terrorystów". Co proponuje?
Zlikwidujmy ich wszystkich w imię Pana".
Tymczasem w Piśmie Świętym czytamy:
Jeżeli ktoś twierdzi: ,Miłuję Boga', a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą" (1 Jana 4:20). Jezus powiedział nawet: "Miłujcie swych nieprzyjaciół" (Mateusza 5:44).
Czy znasz takie religie, których wyznawcy biorą udział w wojnach?

PROPAGUJE FAŁSZYWE NAUKI. Większość religii uczy, że człowiek ma niewidzialną duszę, która żyje po śmierci ciała. Duchowni często wykorzystują tę naukę, by wyciągać pieniądze od wiernych, którzy proszą o modlitwy za dusze zmarłych. Biblia natomiast uczy czegoś zupełnie innego: "Dusza, która grzeszy, ta umrze" (Ezechiela 18:4). „Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego" (Kaznodziei 9:5).
Jezus nauczał, że umarli zostaną wskrzeszeni.
A przecież gdyby człowiek miał duszę nieśmiertelną, zmartwychwstanie nie byłoby potrzebne (Jana 11:11-25).
Czy twoja religia uczy, że dusza jest nieśmiertelna?

TOLERUJE NIEMORALNE POSTĘPOWANIE. W niektórych krajach kościoły udzielają święceń kapłańskich gejom i lesbijkom oraz naciskają na władze, by zezwoliły na legalizowanie związków homoseksualnych. Nawet kościoły, w których oficjalnie potępia się rozwiązłość, osłaniają księży oskarżanych o molestowanie seksualne dzieci. A czego uczy Pismo Święte?
Czytamy tam wyraźnie: "Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami (...) nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Koryntian 6:9,10).
Czy znasz religie, w których przymyka się oczy na takie niemoralne postępowanie?

Jaka przyszłość czeka religie, które 'wydają bezwartościowy owoc'?
Jezus ostrzegł:
Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień" (Mateusza 7:19).
Bądź więc pewien, że religia fałszywa zostanie obalona i zniszczona!
Ale kiedy i jak do tego dojdzie?
Odpowiedź jest zawarta w proroczej wizji zanotowanej w 17 i 18 rozdziale biblijnej Księgi Objawienia.

Jaki koniec czeka religię fałszywą?
Wyobraź sobie taką scenę opisaną w Biblii:
Nierządnica siedzi na grzbiecie przerażającej bestii, która ma siedem głów i dziesięć rogów (Objawienie 17:1-4). Kim jest ta nierządnica? Według opisu biblijnego ma ona wpływ na „królów ziemi". Ubiera się w purpurę, używa kadzidła i opływa w bogactwa.
Poza tym przez swoje praktyki spirytystyczne 'wprowadza w błąd wszystkie narody (Objawienie 17:18; 18:12,13,23). Pismo Święte pomaga nam zrozumieć, że owa nierządnica symbolizuje ogólnoświatowy system religijny. Nie chodzi o jedną religię, ale o wszystkie religie wydające złe owoce.
Nierządnica—czyli religia fałszywa—dosiada bestii, która wyobraża światowy system polityczny (Objawienie 17:10-13)[Temat ten szczegółowo omówiono w książce Wspaniały finał Objawienia bliski!, wydanej przez Świadków Jehowy].
Skoro siedzi na grzbiecie owej bestii, to usiłuje wpływać na jej decyzje i wska¬zywać jej kierunek działania.
Jednak wkrótce wydarzy się coś zdumiewającego: „Dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia - ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem" (Objawienie 17:16).
Tak więc nagle i nieoczekiwanie przywódcy polityczni zwrócą się przeciwko religii fałszywej i całkowicie ją zniszczą!
Dlaczego to zrobią? Biblijna Księga Objawienia tak odpowiada:
"Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl" (Objawienie 17:17).
Istotnie, Bóg pociągnie religię fałszywą do odpowiedzialności za wszelkie haniebne postępki popełniane w Jego imię. Kierując się doskonałą sprawiedliwością, sprowadzi na tę nierządnicę zagładę za pośrednictwem jej politycznych kochanków.

Religia fałszywa wywiera silny wpływ na „królów ziemi"
„Wyjdźcie z niej, mój ludu"

Co powinieneś zrobić, żeby nie podzielić losu religii fałszywej? We wspomnianej wizji Bóg poprzez swego posłańca wzywa: „Wyjdźcie z niej, mój ludu" (Objawienie 18:4).
A zatem najwyższy czas uciekać z religii fałszywej! Ale dokąd? Czy trzeba się wyrzec wszelkiej religii i stać się ateistą? Nie, ponieważ ateizm też nie ma przyszłości
(2 Tesaloniczan 1:6-9).
Jedynym pewnym schro¬nieniem jest religia prawdziwa. Ale jak możesz ją znaleźć?

Jak rozpoznać religię prawdziwą
Jakie dobre owoce powinna wydawać religia prawdziwa? (Mateusza 7:17).
Religia prawdziwa...
JEST ZNANA Z MIŁOŚCI. Jej wyznawcy „nie są częścią świata"; żyją ze sobą w zgodzie bez względu na rasę czy pochodzenie i darzą się miłością (Jana 13:35; 17:16; Dzieje 10:34, 35).
Nie zabijają się nawzajem, przeciwnie — są gotowi oddać za innych życie (1 Jana 3:16).
OPIERA SIĘ NA SŁOWIE BOŻYM. Religia prawdziwa nie opiera swych nauk na „tradycji" czy „nakazach ludzkich", lecz na Słowie Bożym, Biblii (Mate¬usza 15:6-9).
Dlaczego? Ponieważ „całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania" (2 Tymoteu¬sza 3:16).
UMACNIA RODZINY I ZACHĘCA DO PRZESTRZEGANIA WYSOKICH NORM MORALNYCH. Religia prawdziwa uczy mężów „tak miłować swe żony, jak własne ciała", pomaga żonom 'mieć głęboki respekt dla swych mężów', a dzieci zachęca, żeby 'były posłuszne rodzicom' (Efezjan 5:28, 33; 6:1). Poza tym każdy, kto w gronie jej wyznawców sprawuje odpowiedzialne funkcje, musi być bez zarzutu pod względem moralnym (1 Tymoteusza 3:1-10).

Czy któraś religia spełnia te wymagania? W książce Holocaust Politics (Polityka holocaustu), wydanej w roku 2001, John K. Roth napisał:
„Gdyby więcej ludzi żyło tak, jak głoszą i postępują Świadkowie Jehowy, nie byłoby holocaustu, a na świecie już nigdy nie doszłoby do zbrodni ludobójstwa".


Rzeczywiście, w 235 krajach Świadkowie Jehowy nie tylko głoszą innym o biblijnych zasadach moralnych, ale też trzymają się ich w życiu. Jeśli zwrócisz się do nich, na pewno chętnie pomogą ci zrozumieć, czego wymaga od ciebie Bóg. Dzięki temu będziesz mógł Go czcić zgodnie z Jego wolą. Pora działać. Nie zwlekaj! Koniec religii fałszywej jest już bliski! (Sofoniasza 2:2, 3).

To informacja ważna dla wszystkich ludzi.
Co o tym sądzisz?
Hetman Aryman - 2007-09-13, 17:43
Temat postu:
Super!

Chwała Szatanowi
Badacz Pism - 2007-09-30, 13:24
Temat postu:
Warto o Sztanie wiedzieć więcej:
Pismo Święte wskazuje, że istota znana jako Szatan nie była tak nazywana od początku. Otrzymała to imię, bo wystąpiła przeciw Bogu. Nie wiadomo, jak nazywała się wcześniej.
Bóg, jedyny Stwórca, jest ‘doskona­ły we wszystkich swych poczynaniach’, nie ma w Nim żadnej niesprawiedliwości ani nieprawości (Pwt 32:4), a zatem ten, który później stał się Sza­tanem, był początkowo stworzeniem doskonałym i prawym.
A skoro ukazywał się w niebie przed Bogiem, musi mieć naturę duchową (Hi rozdz. 1, 2; Obj 12:9).
Jezus Chrystus powiedział o nim: „Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma” (Jn 8:44; Un 3:Cool.
Ze słów tych wynika, że Szatan kie­dyś trzymał się prawdy, ale ją porzucił. Gdy jaw­nie się zbuntował, odciągając pierwszych ludzi od Boga-stał się zabójcą, bo sprowadził na Adama i Ewę śmierć, a przez nich również grzech i śmierć na ich dzieci (Rz 5:12).

Przedstawione w Bib­lii cechy i czyny Szatana można powiązać tylko z konkretną osobą, a nie z jakimś abstrakcyjnym pierwiastkiem zła.
Żydzi, w tym także Jezus i je­go uczniowie, bez wątpienia uznawali Szatana za osobę.
Ta duchowa osoba - początkowo doskonała i prawa - zeszła na drogę grzechu i zepsucia.
Pro­ces taki opisał Jakub: „Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie. Potem pragnienie, gdy stanie się płodne, rodzi grzech; z kolei grzech, gdy zostanie popełnio­ny, wydaje śmierć” (Jak 1:14, 15).
Pewne analo­gie do postawy Szatana można znaleźć w opisie króla Tyru, podanym w Ezechiela 28:11-19.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że to Szatan za pośrednictwem węża nakłonił Ewę do zbuntowania się przeciw nakazowi Bożemu. Potem Ewa namówiła do tego również Adama (Rdz 3:1-7; 2Ko 11:3).
Słusznie więc Biblia nazywa Szatana „wężem” (słowo to stało się synonimem zwodziciela), a także „Kusicielem” oraz „kłamcą i ojcem kłamstwa” (Obj 12:9; Mt 4:3; Jn 8:44).
Czy dalej będziesz tak mówił?
Hetman Aryman napisał/a:
Super!
Chwała Szatanowi


2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group